Személy igazolvány mutatjuk mikor kötelező gyerekeknek,csecsemőknek,hány éves kortól!El ne tévedjünk hogy 14 éves kortól!

A legtöbben úgy tudják, hogy a gyereknek csak 14 éves kor után kell személyi igazolvány, de ez nem így van, ez az egyik legnagyobb tévhit a gyermekes családok, szülők esetében! Az egyik alapszabály a személyi igazolvány igénylésnél, hogy minden magyar állampolgár köteles kikérni a személyi igazolványt abban az esetben ha nincs érvényes útlevele vagy kártya formátumú jogosítványa, vezetői engedélye!Ezen főszabály mentén semmi köze az életkornak a személyi igazolvány igényléshez, hiszen minden magyar állampolgárnak lennie kell legalább 1 olyan hivatalos dokumentumának, amivel tudja a személyazonosságát igazolni! Ez pedig lehet a személyi igazolvány, az útlevél, vagy a kártya alapú jogosítvány.Mivel gyerekeknél kiesett a jogosítvány, így 2 lehetőség maradt vagy az útlevél vagy a személyi igazolvány.Ha nincs útlevél akkor bizony életkortól függetlenül kötelező a személyi igazolvány, hiszen ez az egyetlen hivatalos okirat, amivel a gyermek személyazonosságát igazolni lehet!

Hol lehet igényelni?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala , kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

20 napos ügyintézési idővel kell számolnunk körülbelül.

2018. JANUÁR 1-TŐL CSALÁDOK EZREINEK JÁR HAVI 6500 FORINTOS ERZSÉBET UTALVÁNY! ÚJ SZABÁLYOK LÉPTEK ÉLETBE!

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: – az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, – természetbeni támogatásra (augusztus, november hónapban) – egyéb kedvezmény igénybevételére ( pl. ingyenes tankönyv)

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható ERZSÉBET-UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTJA  2018. ÉVBEN AZ ALÁBBI ÉRTÉKBEN:

alapösszegű természetbeni támogatás – 6000 Ft
emelt összegű természetbeni juttatás  –  6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt esetében – a fogalom meghatározást lásd  a „Megjegyzés” részben)

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT GYERMEK UTÁN A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN:

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018-ban 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft.

A GYÁM ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL  (augusztus és november hónapban ) PÓTLÉKRA JOGOSULT, MELYNEK ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT 8400 Ft.

joghely

1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a,  a  2016. évi XC. törvény 64  § a)-b) pontja határozza meg a természetbeni támogatás, valamint a 64. § c) pontja a pótlék  2018. évi összegét.

jogosultsagi-feltetel

A GYÁMHATÓSÁG – amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van – MEGÁLLAPÍTJA A GYERMEK RENDSZERES GYERMEKVÉDELMIKEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGÁT, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:

VÁLTOZÁS TÖRTÉN 2018-BAN! 5%-al emelkedtek a jövedelmhatárok, így sokkal többen juthatnak hozzá a kedvezményhez, mint eddig!

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018-ban  28.500 Ft) – 140%-át ( jelenleg 2018-ban) 41325 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben részletesen)
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 38.475 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben.

MINDKÉT ESETBEN FELTÉTEL, HOGY A VAGYONI HELYZETVIZSGÁLATA SORÁN AZ EGY FŐRE JUTÓ VAGYON ÉRTÉKE NEM HALADJA meg az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket. (Lásd a megjegyzés részben)

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS JOGOSULT A GYERMEK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE HA – nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy – felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

ellatas-megnevezese

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: – az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, – természetbeni támogatásnak (augusztus, november hónapban) – egyéb kedvezmény az igénybevételére ( pl. ingyenes tankönyv)

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható ERZSÉBET-UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTJA  2018. ÉVBEN AZ ALÁBBI ÉRTÉKBEN:

alapösszegű természetbeni támogatás – 6000 Ft
emelt összegű természetbeni juttatás – 6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt esetében – a fogalom meghatározást lásd  a „Megjegyzés” részben)

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT GYERMEK UTÁN A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN:

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018-ban 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft.

A GYÁM ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL  (augusztus és november hónapban ) PÓTLÉKRA JOGOSULT, MELYNEK ÖSSZEGEGYERMEKENKÉNT 8400 Ft.

igenybenyujtas-formaja

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELMET a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező az alábbi helyeken nyújthatja be:

a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
a kormányablaknál

Amennyiben a rendszeres kedvezményre vonatkozó igényt nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörténik.

A 149/1997. (IX. 10.) KORM. RENDELET 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI KÉRELEMHEZ ÉS NYILATKOZATHOZ CSATOLNI KELL a jövedelemigazolásokat, egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló nyilatkozatot, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek állapotára vonatkozó igazolást, nagykorú kérelmező esetén a tanulói illetve a hallgatói jogviszonyról az igazolást.

folyositas

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság  EGY  ÉV IDŐTARTAMRA állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való JOGOSULTSÁG KEZDŐ IDŐPONTJA A KÉRELEMBENYÚJTÁSÁNAK A NAPJA. A RENDSZERES KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ISMÉTELT MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie, mely A KORÁBBI JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATT, ANNAK MEGSZŰNÉSÉT MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAPBAN IS BENYÚJTHATÓ. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

LAKCÍMVÁLTOZÁS ESETÉN szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek. A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást – a feltételek fennállása esetén – az új lakcím szerint illetékes jegyző nyújtja.

fellebbezes

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása JEGYZŐI HATÁSKÖR.

AZ ÜGYFÉL JOGORVOSLATI KÉRELEMMEL AZ MEGYEI ILLETVE FŐVÁROSI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁHOZ FORDULHAT.

A fellebbezést azonban annál a hatóságnál kell előterjeszteni – a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL – amely a megtámadott döntést hozta.

BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATRA csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

megjegyzes

FOGALOM MEGHATÁROZÁS:

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül (  a) – alacsony iskolai végzettség; b) alacsony foglalkoztatottság; c) elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény)  egy fennáll:

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában :
– a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő,

–  a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám

legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú , melynek  igazolása a kérelmen megtett önkéntes

nyilatkozattal történik,

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám :
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy
a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala  (alacsony foglalkoztatottság  fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),
a gyermek :
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy
félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

A HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA:

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelmet a  a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat rendelkező részének  – többek között tartalmaznia kell, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának mely ok alapján került sor.

A települési önkormányzat jegyzője a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozatához – annak a szülő, családbafogadó gyám vagy a nagykorúvá vált gyermek részére történő közlésekor – tájékoztatót mellékel a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságokról.

igenybenyujtas-helye

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak

Forrás: http://info.kezenfogva.hu

Figyelem!Már csak pár nap maradt az e-személyik igénylésére

Ahhoz, hogy november elsejétől az egészségügyi dolgozók használni tudják az új elektronikus rendszert, legkésőbb október 20-ig igényelniük kell az e-személyit – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Róka Sándor, II. kerületi hivatalvezető.

A hivatalvezető elmondta, Budapest Főváros Kormányhivatala időben felkészült a feladat végrehajtására. Ami a II. kerületet illeti, mintegy ezres nagyságrendben kell e-személyi igazolványt és háromszáz kártyaolvasót elkészíteniük.

Mint azt Róka Sándor ismertette, hivataluk már augusztusban felmérte az igényt és felhívta az érintett egészségügyi intézmények, szolgáltatók figyelmét a dokumentum beszerzésének fontosságára és a határidőkre. Mostanra mindössze egyetlen intézmény: a Budai Irgalmasrendi Kórház esetében áll az ügyintézés. „Az intézmény dolgozói közül 72-en igényeltek e-személyit szeptember folyamán, azonban nyilvántartásunk szerint 475 alkalmazottja van a kórháznak. Ezen belül nincs arról információnk, hogy hány főnek van még szüksége a dokumentumra. Azonban

ha október 20-ig nem igénylik az e-személyi igazolványt és nem kerülnek gyártásba, akkor november elsejéig nem készülnek el”
– hívta fel a figyelmet a II. kerületi hivatal vezetője.

Kiemelte: ennek egyik kockázata, hogy a kormányablakban nagy dömping esetén veszélybe kerülhet az ügyfélkiszolgálás. Másik probléma, hogy november elsejétől a kórházban működési problémákkal szembesülhetnek azok a munkatársak, akiknek nem készült el határidőre az e-személyi igazolványa.Írja a http://orientpress.hu