Hivatalos közleményt adtak ki a magyar nyugdíjasoknak!Benne van minden amit tudni kell ha nyugdíjból él!

Hirdetés

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) a
munkaerő piacon még aktív idősebb korosztály számára teremti meg a
lehetőségét annak, hogy tagjai a szaktudásukat, megszerzett
munkatapasztalatukat szövetkezeti keretek között adhassák át a fiatal
korosztálynak, illetve, hogy munkavégzésükkel tisztes jövedelmet
szerezhessenek.

A tájékoztató az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek
létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2017. évi LXXXIX. törvénnyel
és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2017. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett fontosabb szabályokat ismerteti,
amelyek 2017. július 1-jén lépnek hatályba.

A nyugdíjas szövetkezetnek a nevében viselnie kell a „közérdekű nyugdíjas
szövetkezet”megnevezést.

A nyugdíjas szövetkezetnek csak olyan természetes személy tagjai lehetnek,
akik a szövetkezet tevékenységében személyes közreműködést vállalnak.

A
közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjai közül a tagok 90 százalékának öregségi
nyugdíjban kell részesülnie.

A nyugdíjas szövetkezet tagja a szövetkezettel tagsági megállapodást köt, amely
kiterjed a személyes közreműködés konkrét tartalmára, módjára és
ellentételezésére.
Szponzorált linkek

A nyugdíjas szövetkezet tagját megillető ellentételezés arányos kell, hogy
legyen a természetes személy tag személyes közreműködésének mértékével.
A nyugdíjas szövetkezet tagja a személyes közreműködését a nyugdíjas
szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás keretében is
teljesítheti.

A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony, olyan sajátos
jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő tagja teljesíti a személyes közreműködését, és amelyre a Ptk.1
megbízásra vonatkozó, valamint az Mt.2 meghatározott szabályait kell
alkalmazni.

A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes
feladatokhoz kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint az Mt. 153. §-ában

1 A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2 A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2
foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban3 meghatározott minimális
összeg.
A nyugdíjas szövetkezet eredményes gazdálkodás esetén közösségi alapot
képez. A közösségi alapot a nyugdíjas szövetkezet tagjának vagy vele közös
háztatásban élő közeli hozzátartozójának a szociális, egészségügyi, oktatási,
kulturális jellegű szükségleteinek a kielégítésére kell felhasználni.
Az állam a nyugdíjas szövetkezet tevékenységéhez szükséges és arányos
mértékben támogatást nyújthat.
A törvény alkalmazása során öregségi nyugdíjasnak kell tekinteni azt a
személyt, aki
– öregségi teljes nyugdíjban,
– öregségi résznyugdíjban,
– a nők 40 év jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított
nyugdíjban
részesül.

Nem minősül öregségi nyugdíjasnak
– a korhatár előtti ellátásokban
o korkedvezmény érvényesítésével megállapított ellátásban, a
táncművészeti életjáradékban, az átmeneti bányászjáradékban,
szolgálati járandóságban,
– megváltozott munkaképességűek ellátásaiban
o rehabilitációs ellátásban,
o rokkantsági ellátásban
részesülő személy.
Személyi jövedelemadó
Az Szja törvény 1. számú melléklet 4.24. pontja a közérdekű nyugdíjas
szövetkezet jogintézményének beiktatása következtében új adómentes
szabályokkal egészül ki.
Ennek értelmében egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes a
nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a személyes
közreműködés ellenértékeként juttatott élelmiszer. Szintén adómentes a
nyugdíjas szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy
fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában
együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben

3 A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.
(XII. 15.) Korm. rendelet
3
megszerzett bevétel, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására
felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a
minimálbér 25 százalékát.
Adómentes a nyugdíjas szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában
rögzítettek szerint az öregségi nyugdíjban részesülő tagjának vagy
családtagjának élelmiszer, fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható
utalvány formájában legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó
értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel.
Az említett esetekben az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének
eredményeként előállított javak értékének megállapításánál a szövetkezet
értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos
piaci értéket kell figyelembe venni.
Az öregségi nyugdíjas tag részére a fent nem említett esetekben pénzben
juttatott jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül,
amely után 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni.
Az öregségi nyugdíjban részesülő tag társadalombiztosítási jogállása
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja a
nyugdíjas szövetkezetben történő személyes közreműködése alapján nem válik
biztosítottá, akkor sem, ha a személyes közreműködési kötelezettsége
munkaviszonyon, megbízási jogviszonyon, vagy vállalkozási jellegű
jogviszonyon alapul. [Tbj.4
5. § (1) bekezdés]
Az öregségi nyugdíjas tag biztosítási kötelezettség alóli mentessége miatt, a
természetes személy tekintetében járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az öregségi nyugdíjban nem részesülő tagok
esetében a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget a személyes
közreműködést megalapozó jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell
meghatározni.
A szociális hozzájárulási adó
A nyugdíjas szövetkezet és az öregségi nyugdíjas tagja között fennálló
jogviszony nem minősül adófizetési kötelezettséget eredményező
jogviszonynak, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az öregségi
nyugdíjban részesülő természetes személy tagja között fennálló jogviszony nem
eredményez a Szocho tv.5
szerinti adófizetési kötelezettséget. [Szocho tv. 455. §
(2) és (3) bekezdései]

4 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény
5 Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
4
Egészségügyi hozzájárulás
Az Eho tv.6
3. §-a új (6) bekezdéssel egészül ki, amely értelmében mentes a
százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alól az a jövedelem, amelyet a
közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja a
szövetkezet tevékenységében kifejtett személyes közreműködésének
ellenértékeként a közérdekű nyugdíjas szövetkezettől szerzett.
Szakképzési hozzájárulás
A szövetkezetek főszabály szerint alanyai a szakképzési hozzájárulásnak, de a
közérdekű nyugdíjas szövetkezet mentesül e kötelezettség alól, tehát
szakképzési hozzájárulást nem kell fizetnie. [Szht.7
2. § (1) bekezdés b) pontja]
Art.
8
szerinti bejelentési kötelezettség
A közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek a Tbj. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján
biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló törvény szerinti tagsági
megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja esetében a közérdekű
nyugdíjas szövetkezet az állami adó- és vámhatóság felé köteles a külső
szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás megkötése napján bejelenteni az
alábbi adatokat:
– a közérdekű nyugdíjas szövetkezet adószámát,
– a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag adóazonosító jelét és
társadalombiztosítási azonosító jelét, illetve nyugdíjfolyósítási
törzsszámát.
Ha a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag jogviszonya megszűnik, akkor azt a
jogviszony megszűnését követő 8 napon belül kell bejelenteni.
A bejelentési kötelezettséget ügyfélkapun keresztül, vagy telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül lehet teljesíteni.
Az ügyfélkapun keresztül a bejelentés a 17T1045NY jelű adatlapon történik, a
telefonon történő bejelentésre a 17T1045TEL jelű adatlap szolgál.
Társasági adó
A Tao. tv.9
2. § (2) bekezdés b) pontja alapján valamennyi szövetkezet a
társasági adó alanya, így a nyugdíjas szövetkezetek is. A Tao. tv. 6. § (4a)
bekezdése szerint a nyugdíjas szövetkezetek az iskolaszövetkezetekkel azonosan
állapítják meg a társasági adóalapjukat. Ez a Tao. tv. 10. §-ában foglaltak
alapulvételével az jelenti, hogy a nyugdíjas szövetkezet adóalapja is az adóévi
eredményből az adóévre jóváhagyott osztalék, részesedés, továbbá az

6 Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
7 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
8 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (11)-(12) bekezdése alapján
9 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
5 adómentesen képződött eredménytartalékból osztalék, részesedés címen
jóváhagyott összeg, valamint a jegyzett tőke leszállítása, a tagi jogviszony
megszűnése következtében az adóévben keletkezett kötelezettségek együttes
összege (a továbbiakban: megállapított osztalék),
– csökkentve a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztés közvetlen
költségeivel, valamint a bírság és az Art., a Tbj. szerinti jogkövetkezmények
elengedése miatt elszámolt bevétellel [Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének t) és r)
pontja],
– növelve – többek között – a nem a vállalkozási tevékenység érdekében
felmerült költség, ráfordítás, továbbá a jogerős határozatban megállapított
bírság, az Art. illetve a Tbj. szerinti jogkövetkezményekből adódó
ráfordítások összegével [Tao. tv. a 8. § (1) bekezdésének d), e) pontja],
– növelve a behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követeléssel
(amely eltér az általános előírástól, mert ezúttal nem csak a kapcsolt
vállalkozás tartozásának elengedésekor kell a ráfordítással megnövelni az
adóalapot).
A nyugdíjas szövetkezet jogutód nélküli megszűnése esetén az adó alapját az
előzőeken túl növeli az adómentesen képződött eredménytartalék összege. Az
említett adóalany átalakulása, egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál – ha
nem minősül nyugdíjas szövetkezetnek – növeli az adó alapját a jogelődnél
adómentesen képződött eredménytartalék összege.
A nyugdíjas szövetkezet mentesül a jövedelem-(nyereség-)minimummal
kapcsolatos szabályok alkalmazása alól [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b) pont].
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Friss Hír!!Újraszabályozza a kormány a kötelező nyugdíjazást!

Hirdetés
Több mint ötezer nyugdíjaskorú orvos, ápoló kapott mentességet az elmúlt négy évben, amióta hatályban van a „munka vagy nyugdíj” szabály – értesült a Magyar Idők. A lap szerint az egészségügy egyre súlyosabb munkaerőhiánya miatt nemcsak az ágazat érdekképviselői, de vezetői is szükségesnek tartanák az intézkedés felülvizsgálatát.

2013. július 1-jén lépett hatályba a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározat, amely szerint a nyugdíjkorhatárt elért közalkalmazottaknak választaniuk kell a nyugdíj vagy a munka között. Az amúgy szakemberhiánnyal küzdő és sok idős dolgozót foglalkoztató egészségügyet különösen érzékenyen érintette az intézkedés, így a kormány lehetőséget adott arra, hogy egyénileg kérjen mentességet minden egyes orvosnak, nővérnek az a kórház, szakrendelő, amely nélkülözhetetlennek ítéli meg az illető munkáját. A kérelmeket a szaktárcához kell benyújtani, amely azután a Miniszterelnökségre továbbítja azokat, ahol véglegesen döntenek.

A Magyar Idők kérdésére a Miniszterelnökségen közölték: az elmúlt négy évben összesen majdnem 5400 kérelmet nyújtottak be az egészségügyi intézmények nyugdíjaskorú dolgozó továbbfoglalkoztatására. Ebben vannak átfedések, a mentesség ugyanis maximum három évre szól, így azok közül, akik 2013-ban az elsők között kapták meg az engedélyt, három évvel később jelentős számban kérték azt újra.

A kérelmek döntő többségét,

ötezret meghaladó beadványt támogatott a kormány,

és alig valamivel több, mint háromszáz az elutasított továbbfoglalkoztatási igények száma. Azt nem tudni, milyen arányban támogatták orvosok, illetve szakdolgozók továbbfoglalkoztatását. A lap úgy tudja ugyanis, hogy míg az előbbiek esetében gyakorlatilag száz százalékos a nyugdíj mellett dolgozni vágyók jogszabály alóli mentesítése, addig a szakdolgozóknál rosszabb ez az arány.

Babonits Tamásné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alelnöke

óriási problémának tartja, hogy nem vették ki az ágazat egészét a kényszernyugdíjazási szabály alól.

A szakdolgozóknál okafogyottá vált szerinte az intézkedés, mert egyre nagyobb a munkaerőhiány, és a fiatalok sem választják tömegével az egészségügyet, miközben még munkaképes és dolgozni akaró ápolók, műtősnők, asszisztensek hagyják el kizárólag a jogszabály miatt az állami egészségügyet.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kötelező nyugdíjazás alóli mentesség egyáltalán nem vonatkozik a szintén egyre nehezebben pótolható gazdasági-műszaki személyzetre, így a lakatosra, festőre, asztalosra. Miközben szakmunkásból legalább akkora a hiány az országban, mint orvosból és ápolóból.

A Magyar Idők úgy tudja, a szaktárcánál is azt szeretnék elérni, hogy a szakrendelői asszisztenseket, illetve a nem egészségügyi végzettségű kórházi, rendelői dolgozókat is visszafoglalkoztathassák az intézmények.

18 év szolgálati időt nem számoltak be a nyugdíjamba,határozatát ma kaptam meg.

Hirdetés

A nők 40 éves határozatát ma kaptam meg. Áttanulmányoztam és nem jön ki a 40 év. 1990 és 2016 közötti évek átlagbére alapján állapították meg a nyugdíjamat, 1972 óta dolgozom, így 18 évnyi befizetett járulékból nyugdíjszámítás tehát nincs. Ezekben az években csak dolgoztuk, de nyugdíjat nem kapunk érte? Kérdésem, hogy ez így jogos-e és ha nem, akkor fellebbezhetek-e a határozat ellen. Ezt a tájékoztatást a nyugdíjfolyósítótól kaptam.Az öregségi nyugdíj (a nők kedvezményes nyugdíja is öregségi nyugdíj) összege alapvetően két tényezőtől függ:

– az egész életében szerzett összes szolgálati ideje egész években mért hosszától függő nyugdíjszorzótól, és
– az 1988. január 1-jét (az szja bevezetésének napját) követően szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező kereseteiből, jövedelmeiből számított nettó havi átlagkeresete összegétől (ezt kell megszorozni a nyugdíjszorzóval, ami pl. 40 év esetén 80%, majd évente 2%-kal nő, egészen az 50 év szolgálati idővel elérhető maximum 100%-ig).

A nyugdíjhatóságnak tehát az 1988. január 1-jét követően szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereseteiből kell kiszámítania a nettó havi átlagkeresetét, nem pedig az 1990-től kezdődő időszak alapján. Ha nem így történt és Önnek volt ilyen keresete 1988-1990 között is, akkor fellebbezze meg a határozatot.

Forrás:hrportal.hu

Kiemelt fotó csak illusztráció.

Nézd meg, hogy fest most az egykor tündöklő színésznő!Nyugdíjazta magát, már Hollywoodnak sem kell

Hirdetés

A fiatal, csinos színésznőkből van elég Amerikában, egyesek piszkosul dögösek és még tehetségesek is, mások kevésbe, ebben a túlkínálatban pedig olyan színésznők esnek ki a pikszisből, mint Cameron Diaz.

A 44 évesnek lenni nem a világ vége, ez egyértelmű, a színésznő azonban máris úgy viselkedik, akár egy nyugdíjas. Semmi mást nem csinál, mint manikűröztet és felkapott helyen ebédel, vacsorázik, koktélozik sógornőjével, Nicole Richie-vel. A két nő szétválaszthatatlan és látszólag unalmas kaliforniai életükön kívül nem vágynak többre.

Cameron 7 évvel ezelőtt ment hozzá Benji Maddenhez, akivel igen ritkán látni nyilvános eseményen, főképp azért, mert Diaznak esze ágában sincs kirittyentenie magát holmi partikért, évek óta smink nélkül kapják lencsevégre, látszólag nem kér a csillogó világból.

Ennek pedig az a hátulütője, hogy Hollywood sem kér Cameronból, két éve egy új filmet sem forgatott, az utolsó, Annie is felejthető volt.

Forrás Hirado.hu

FRISS BEJELENTÉS! ENNYI LESZ 2018. JANUÁRJÁTÓL A TÁPPÉNZ, A GYED ÉS A NYUGDÍJ!

Hirdetés

Konkrét és pontos számokat tudhatunk a jövő évre vonatkozóan! Már hivatalosan is kiderült, hogy mennyi lesz a minimálbér, a garantált bérminimum, a GYED, a táppénz, a munkanélküliek támogatás és más szociális juttatások összege, amelyek a minimálbérhez kötöttek!

Mekkora emelések jönnek? Varga Mihály jelentett be a számokat!

Nyugdíjemelés mértéke: 3% 2018. január 1-től!
Minimálbér emelés mértéke 8% 2018. január 1-től!
Garantál bérminimum mértéke 12% 2018. január 1-től!

Számszerűsítve :

MINIMÁLBÉR ESETÉN >> A minimálbér jelenleg bruttó 127 500 forint, a 8 százalékos emelés után 10 200 forinttal kapnak majd többet a minimálbérért dolgozók, vagyis bruttó 137 700 forint lesz a fizetésük.

ENNYIVEL KAPNAK TÖBB PÉNZ A GYEREKESEK :

GYED ÖSSZEG 2018. január 1-től >>> idén maximum 160 650 forintot kaphat készhez a kisgyermekesek. Ez az összeg jövőre 173 502 forintra emelkedik.

VÁLTOZIK A TÁPPÉNZ ÉS GYÁP ÖSSZEGE IS! Ezeket az ellátásokat is befolyásolja a minimálbér összege, abban az esetben ha két évnél kevesebb ideje van folyamatos biztosítotti jogviszonya az érintettnek.Ekkor az átlagjövedelem fele járhat, de nem lehet több ez az összeg, mint a minimálbér 200 százalékának a harmincad része. Vagyis naponta maximum 8500 forintot kaphat, aki táppénzen van. Ez az összeg jövőre a jelen állás szerint 9180 forint lesz.

NŐ A MUNKANÉLKÜLIEK, ÁLLÁSKERESŐK TÁMOGATÁSA!

Az álláskeresési járadék vagy régi nevén munkanélküli segély nem lehet több, mint az éppen aktuális minimálbér összege, vagyis a 100%-a, ami a minimálbér emeléssel jövőre bruttó 138 ezer forintra fog nőni a jelenlegi 127 ezer helyett.

NYUGDÍJAK 2018-BAN! >>>

3%-os nyugdíjemelés jön várhatóan az inflációs előrejelzések alapján így, Ez pedig azt jelentené, hogy a jelenlegi

112 235 forintos öregségi átlagnyugdíj havonta 3367 forinttal, tehát összesen 115 602 forintra emelkedne jövő januárban.Oszd meg ismerőseiddel is!

Forrás:palyazatfigyelo.info

Friss Hír!Itt a valóság az idei nyugdíjakról!

Hirdetés

Országos Nyugdíjbiztosító (ONYF) frissen közzétett adataiból, részletes statisztikáiból kigyűjtötte, hogy melyik évben lehetett a legjövedelmezőbb nyugdíjba vonulni, és mekkora szolgálati idő esetében a legmagasabb az időskori átlagellátás.Az 50 ezer forintnál kevesebb időskori ellátásban (ebbe minden címen érkező pénz beleszámít) részesülők aránya a tavalyi 6 százalékról 2017-ben 2,7 százalékra csökkent.

Az idén az átlagnyugdíj 123,7 ezer forint, de az a körülbelül 60 ezer ember, akinek időskori járandóságát 2013-ban állapították meg, mindössze 108 ezer forintot tehet zsebre. A 2007-ben (tehát a válság előtti évben) nyugállományba vonult 106 ezer fő az idén átlagosan több mint 145 ezer forintot kap havonta. Ez pedig, ha a megállapítás évét nézzük, akkor 1975-től egészen napjainkig messze a legmagasabb összeg.

Hatan közel 1,8 millió forintos átlagnyugdíjjal büszkélkedhetnek (közülük akadnak 1950 után születettek is, tehát nem feltétlenül igaz, hogy a magas kereset mellett a nagyon hosszú szolgálati idő biztosíthat kiugróan magas nyugdíjat). Félmillió forint feletti időskori ellátást 351-en kapnak, a 300 ezer forintos határt (az előző évi statisztika efeletti bontást nem is tartalmazott) 18 ezren lépték át.

Mindössze nem egészen minden tizedik nyugdíjas kap az idén kézhez többet a nettó átlagbérnél, miközben egy évvel ezelőtt ez az arány még megközelítette a 13 százalékot. Az 50 ezer forintnál kevesebb ellátásban (ebbe az időseknek minden címen érkező pénzt beleszámít) részesülők aránya viszont közben 6 százalékról 2,7 százalékra csökkent. A tavalyi 131 ezer helyett 2017-ben alig több mint 55 ezren kénytelenek ennyi pénzzel beérni havonta.

Egy átlagos nyugdíjas 2014-ben még az átlagkereset 71,4 százalékát kapta, az idén (már a nyugdíjemelést követően) ez az úgynevezett helyettesítési ráta 66 százalék.

(Forrás: azenpenzem.hu)

32 év után nyugdíjba mehetnek a nők !itt vannak a 2017-es szabályok a nők 40 plusz programhoz!

Hirdetés

Mintegy 186 ezren éltek a Nők 40 program, azaz a „nagymamanyugdíj” lehetőségével 2011 óta – jelentette be a közelmúltban az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.

Novák Katalin elmondta: a kormány hat éve bevezetett családpolitikai intézkedésének a célja az volt, hogy visszaadja a családoknak a nagymamákat, akik így többet lehetnek együtt unokáikkal, megkönnyítve ezzel a szülők életét. A 2016-os költségvetésben a Nők 40 programra mintegy 200 milliárdot fordított a kormány.

A program segítségével az az elmúlt három évben csaknem 3700-an mentek el Kaposváron nyugdíjba. A somogyi megyeszékhelyen 2014-ben 1152-en, 2015-ben 1256-an, 2016-ban pedig 1229-en mentek nyugdíjba a Nők 40 programmal.

Köztük van Varga Edit is, aki tavaly nyáron lett nyugdíjas. Titkársági asszisztensként dolgozott a kormányhivatalban. Az 57 éves nő örül, hogy van ideje idős szülei ápolására, továbbá szabadidejében tud sportolni és több kulturális programra ellátogatni.

A program azoknak a nőknek szól, akik 40 év munkaviszony után, a nyugdíjkorhatár elérése előtt szeretnének nyugdíjba vonulni. Alap esetben a 40 év jogosultsági időből legalább 32 évet kell munkajövedelem utáni járulékfizetéssel igazolni, és legfeljebb 8 évet lehet gyermeknevelési időként beszámítani. Utóbbi feltétel nem függ a gyermekek számától. Külön szabály vonatkozik a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő anyákra. Az ő esetükben akár 10 év jogosultsági időt is beszámíthatnak. Átlagosan a megyében a Nők 40 program által lett nyugdíjas nettó 106 ezer forintot kap, míg Kaposváron valamivel többet 115 ezer forintot.

Gelencsér Attila országgyűlési képviselő elmondta: a kormányzati intézkedések legfontosabb célcsoportja a család. 2017-ben a költségvetés a GDP 4,3 mintegy 1743 milliárd forintot költ intézkedéseivel a gyerekekre, szülőkre és a nagyszülőkre. Az OECD országokban mindössze a felét fordítják a családokra.

A politikus úgy vélte, a Nők 40 program visszaadja a nőket családjuknak, hogy idős szüleiket gondozni tudják vagy minél több időt tölthessenek unokáikkal, tehermentesítve így a dolgozó szülőket. Hozzátette, hogy a nők társadalmi plusz tehervállalását, a családok összetartását, a gyereknevelést köszöni meg a program.Forrás : csalad.hu

Innen letöltheted a hivatalos formanyomtatványt,a méltányossági nyugdíjemeléshez!Add tovább te is!

Hirdetés

A napokban írtunk róla,amennyiben 90 ezer forint alatt van valakinek a nyugdíja …plusz kiegészítést igényelhet hozzá.Természetesen számtalan komment érkezett amiben a cikket hazugságnak állították be, azok az emberek akiknek esze ágában sincs utánajárni vagy valós információként kezelni azokat a juttatásokat amihez szó szerint joguk van!Az irományt nem azért tettük közzé hogy legyen min veszekedni,hanem azért mert ez a kérelem nagyon sok embernek segíthet.Magas gyógyszerárak,kemény rezsik…alacsony nyugdíj..ugye ez ismerős.Segítünk azoknak akik valójában elszeretnék ezt a folyamatot indítani..Megemelték azt a nyugdíj határt amitől lehet kérni a méltányossági nyugdíj emelést. Az kérhet akinek a nyugdíja nem haladja meg a 85.000.-Ft-ot, egyedülálló esetén a 90.000.- Ft-ot. A nyomtatvány letölthető:

Kattints a linkre:
https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
A K16-os nyomtatványt kell kitölteni.

Ezen a linken a kérelem hivatalos adatlapját töltheted le..

Kattints a linkre:http://szolgalatinyugdij.hu/files/kerelem-adatlap_nyugdij_meltanyossagi_emelesehez.pdf

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a nyugdíjminimum 10 %-a, azaz 2850 Ft, legfeljebb annak 25 %-a, azaz 7125 Ft összegben alakul.

Mindenki figyelmét felhívnánk hogy ezek a kérelmek elbírálás után kerülnek kifizetésre!Az is előfordulhat hogy nem adják számodra meg..de egy próbát biztosan megér azoknak,akik tesznek is valamit saját érdekükben!

Hamarosan bemutatunk egy cikket amiben megmutatjuk hogy hogyan kérheted a szolgáltatóktól a védett fogyasztói részvételt a szolgáltatással kapcsolatban/Szociális rászórólói védendői fogyasztói státusz/Nagyon sok ember napi szinten komoly gondot visz a hátán ezzel a témával kapcsolatban is…

Kérjük oszd meg ismerőseiddel is a cikket!

Mostantól változás lépett életbe a nyugdíjakkal kapcsolatban.Íme a hivatalos információ!

Hirdetés

Hatályban léptek a hét elejétől a pontos szorzószámok amik a nyugdíjasításnál korrigálják az elért jövedelmet.Aki elhalasztotta a nyugdíjba vonulást az jól járt mert a korrekciós értékek nyolc százalékkal magasabbak mint 20016 ban.Azok a személyek akik nem mentek nyugdíjba annak ellenére hogy ezt megtehetnék évi hat százalékos nyugdíjtöbbletre jogosult,a mellett hogy a közben a különböző évek szorzója is emelkedik.Az előírások szerint a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években bekövetkezett növekedését alapul véve kell a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez igazítani. A szorzószámok összegét évente módosítják.A szorzó három év alatt emelkedett mintegy 15,8 százalékkal.Az ONYF által közzétett tájékoztatók alapján egyébként jól látszik, hogy a 300 ezer forint feletti időskori ellátásban részesülők aránya is dinamikusan nő. Tavaly az előző évinél már majdnem 25 százalékkal többen kaptak ilyent. Persze az összes nyugdíjasnak így is csak 0,5 százaléka örülhetett ekkora összegnek.

Egy nagyon pici nyugdíjas lakásban él szegényesen az ország erőembere Nick Árpi!

Hirdetés

Ki ne ismerné az ország erőemberét Nick Árpit,egy ország figyelte emberfeletti teljesítményét a sokszoros Európa -és világbajnok erőemelőnek.Foggal húzta a kamionokat,csupasz kézzel hajlította meg a tömör vascsöveket az erőemelő bajnok, Guiness-rekorder.De vajon mi lehet most Árpival?Árpi évekkel ezelőtt elvált feleségétől,és már nyugdíjából van egyedüli bevételi forrása.Sajnos már fellépéseket nem vállal betegsége miatt,szívbetegséggel él az erőember.Napjait egy kis kispesti nyugdíjasházban éli,nagyon de nagyon kevés nyugdíjból.Összesen 89 ezer forintos nyugdíjából tartsa el magát, ebből fizeti a rezsijét,és a költséges szívgyógyszereket is,állítása szerint van olyan hónap hogy élelmiszerre sem telik,közel húsz kilót fogyott ennek hatására a 64 éves erőművész.Egyre több ismert emberről jelennek meg napi szinten cikkek aki a megélhetéssel küzdenek napi szinten a pici nyugdíj miatt.Sajnos kevés nyúldíjárulék befizetése most mutatja meg a valóságot,a haknipénzekből pedig semmilyen megtakarításuk nincs.